Wydawnictwa

Założenia, metodyka, cele

Założenia, metodyka, cele

Tom pierwszy serii Atlas... Anna Weronika Brzezińska, Arkadiusz Jełowicki, Wojciech Mielewczyk, Założenia, metodyka, cele; Szreniawa 2015; Kup w e-sklepie Tom 1

Spis treści:

Wstęp

1. Wprowadzanie

1.1. Geneza projektu

1.2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

1.3. Założenia i realizacja projektu Atlas...

1.4. Uczestnicy projektu

2. Niematerialne dziedzictwo kulturowe

2.1 Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi w kontekście badań projektu Atlas...

2.1.1. Kultura materialna i niematerialna

2.1.2. Dziedzictwo kulturowe

2.1.3. Tradycja

2.1.4. Dziedzictwo kulturowe a tradycja

2.1.5. Niematerialne dziedzictwo kulturowe a tradycja

2.2. System ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce

2.3. Społeczny kontekst wdrażania postulatów Konwencji UNESCO z 2003 r.

2.4. Niematerialne dziedzictwo kulturowe polskiej wsi

3. Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce w XIX i XX w.

3.1. Ogólna charakterystyka badań

3.2. Badania Oskara Kolberga

3.3. Metoda etnogeograficzna i Polski Atlas Etnograficzny

3.4. Kultura ludowa Wielkopolski - badania pod kierunkiem Józefa Burszty

3.5. Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski jako językoznawcza kontynuacja badań

4. Założenia projektu badawczego

4.1. Zasięg terytorialny

4.2. Wieś - pojęcie i zasięg kulturowy

4.3. Zakres tematyczny projektu

5. Metodyka badań

5.1. Kwerenda źródeł zastanych

5.2. Konstrukcja narzędzi badawczych

5.3. Badania pilotażowe

5.4. Przygotowanie i przeprowadzenie badań zasadniczych w terenie

5.5. Opracowanie oraz archiwizacja pozyskanych materiałów

6. Upowszechnianie wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego

6.1. Struktura tomów

6.2. Część atlasowa tomów

6.3. Czytelnicy książek

Bibliografia

Summary

Zusammenfasungen