Aktualności

Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego

W latach 2018-2019 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi trzech północnych powiatów województwa wielkopolskiego: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego.

Na realizację tego zadania Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach umowy nr 02564/18/FPK/DIK z dnia 21. 09. 2018 r.: „Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego”.

Celem tego projektu badawczego jest zebranie i udokumentowanie niematerialnych elementów kultury wiejskiej w badanych powiatach: chodzieskim, pilskim i złotowskim. Przedmiotem badań są zagadnienia z zakresu toponomastyki (nazwy miejscowe określające części wsi i ukształtowania terenu), etnonimy funkcjonujące w lokalnych społecznościach, tradycyjne obrzędy tak związane ze świętami kościelnymi, jak i o charakterze świeckim, uroczystości rodzinne, wiejskie i gminne, w których kultywowana jest miejscowa tradycja, a także przejawy lokalnej religijności, miejsca kultu, umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem wiejskim oraz przekazy ustne dotyczące wydarzeń ważnych dla społeczności badanych terenów. Celem przedsięwzięcia jest uchronienie od zapomnienia niematerialnych przejawów tradycji wiejskiej; z tego też powodu badania te mają charakter działań ratunkowych. Badania realizowane są metodą wywiadów przeprowadzanych wśród reprezentatywnych mieszkańców wsi, a wyniki zostaną opracowane na przygotowanych formularzach i zebrane w postaci kartoteki papierowej i elektronicznej. Prowadzone badania są kontynuacją prac prowadzonych w latach 2012-2015 w ramach projektu „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”.

Całkowity koszt badań wynosi 91 000,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi: w roku 2018 – 20 000 zł, a w 2019 r. – 30 000 zł.